Algemene voorwaarden

Algemeen, levering en afhaling

Groendak-bouwpakketten zijn inclusief alle overlap (van doeken/vliezen/platen) en inklink van substraat. Groendakwebshop levert materialen zoals deze besteld werden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een tekort in of teveel aan materialen wegens een verkeerde bestelde hoeveelheid door de klant.

Materialen worden op paletten geplaatst en vervoerd. Deze paletten hebben geen statiegeld en kunnen niet retour.

Bij een levering worden de materialen op kosten en op risico van de koper getransporteerd. Materialen worden geleverd met een vrachtwagen. Materialen worden gelost op de begane grond aan de straatzijde: op het voetpad of op de oprit, binnen een bereik van maximaal 4 meter ver. Een eventuele aanvraag voor inname openbaar domein is ten laste van de klant. Indien er oponthoud ontstaat op welke manier dan ook, worden wachturen aangerekend aan het regietarief van 85€/u (excl. btw) of wordt de meerkost van de transporteur voor een mislukte levering aan u doorgerekend. Een niet-limitatieve lijst van situaties waarbij niet of moeilijk geleverd kan worden:

  • De inrit van de straat is te smal, of er is langs beide kant geparkeerd waardoor geen vrachtwagen kan inrijden.
  • Er is geen of niet voldoende standplaats voorzien voor de vrachtwagen (minimaal 4 parkeerplaatsen). 
  • Er is geen of niet voldoende losplaats voorzien om de goederen te leveren. 
  • Er mag enkel binnen bepaalde uren geleverd worden zoals onder andere het geval is in bepaalde stadscentrumzones, en dit werd niet of niet-tijdig doorgegeven (voor het leveren binnen een tijdslot is sowieso een meerprijs van toepassing)
  • Er moet geleverd worden in een drukke straat waar ook tram- en buslijnen lopen en dit werd niet of niet-tijdig doorgegeven. Een dergelijke levering zou voor een grote blokkage van de verkeersdoorstroom zorgen.

Afhalingen dienen in één keer opgehaald te worden. Groendakshop kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor overladen voertuigen.

De overeengekomen leveringsstermijn hebben enkel uitsluitend betrekking op de initiële bestelling. Alle bijkomende bestellingen kunnen een nieuwe leveringstermijn met zich meebrengen. Deze leveringstermijnen worden bij benadering gegeven. Wanneer de leveringstermijn door overmacht overschreden wordt, heeft de koper niet het recht de bestelling in te trekken, de hoeveelheden te verminderen of aanspraak te maken op een schadevergoeding. Al overmacht worden beschouwd: bedrijfsstoringen, stakingen of uitsluitingen, overheidsingrijpen, hetzij in ons bedrijf, hetzij in dat van de leverancier, verkeersstoornissen te land en/of te water, hetzij ten gevolge van arbeidsmoeilijkheden dan wel door weersomstandigheden en in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen die het nakomen van onze verplichtingen dusdanig bemoeilijken, dat redelijkerwijze nakoming daarvan niet kan worden verlangd.

 

Klachten

Alle klachten over geleverde materialen, voor zover het uiterlijk zichtbare gebreken betreft, moeten ten laatste binnen de 72 uur na levering aangetekend schriftelijk worden gemeld, op straf van verval van aansprakelijkheid van onzentwege. In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aangesproken worden voor enige schadevergoeding. Zichtbare gebreken zijn steeds gedekt door de aanvaarding van de levering. De toezending van een klacht ontslaat de koper niet de betalingsvoorwaarden na te komen. De te vervangen stukken worden onze eigendom.

 

Herroepingsrecht (retour)

Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de 14 dagen schriftelijk en duidelijk kenbaar te maken. Materialen kunnen enkel in retour mits deze in de originele verpakking zitten en de volledige bestelling retour gedaan wordt, met uitzondering van de beplanting. Alle beplanting (sedumstekken, sedummatten en zaden) vallen buiten de bedenktijd omdat het ‘levende’ materialen zijn en kunnen niet retour. Teveel bestelde materialen kunnen ook niet retour. De consument stuur de bestelling (exclusief de beplanting) zo snel als mogelijk -en uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de schriftelijke melding van het herroepingsrecht- terug naar de ondernemer, of overhandigt dit aan de consument. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd verstreken is. De consument draagt steeds de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product, ook al werd dit niet vooraf vermeld op de website, factuur,…

Indien de consument beroep doet op Groendakshop om de materialen terug te sturen, bedragen de transportkosten voor het ophalen van het pakket evenveel als transportkosten van de uitgevoerde levering met een minimumbedrag van €50. Groendakshop mag de geretourneerde bestelling tot maximaal 4 weken -vanaf de dag volgend op de schriftelijke melding van het herroepingsrecht- komen ophalen.

Na goede ontvangst van het geretourneerde product in perfecte staat binnen de terugzendtermijn of na ontvangst na het ophalen van het geretourneerde product in perfecte staat, vergoedt Groendakshop de consument via hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt heeft, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling gebeurt binnen de 14 dagen na goede ontvangst van de geretourneerde materialen. Beplanting wordt niet terugbetaald gezien dit een ‘levend’ materiaal is. Voor de beplanting wordt 10% van de prijs van het groendak-bouwpakket afgehouden. Daarnaast worden ook de transportkosten van de levering niet terugbetaalt. Indien de consument beroep deed op ons voor het ophalen van de geretourneerde materialen, worden ook deze transportkosten afgehouden van de terugbetaling.

 

Betaling

Betalingen gebeuren contant of door middel van factuur. Elke bestelling die niet tijdig betaald wordt, wordt van rechtswege als ontbonden beschouwd in het nadeel van de klant en geeft aanleiding tot een schadevergoeding begroot op 10% van de waarde van de bestelling. Indien de klant enige wettelijke dan wel contractuele verplichting niet nakomt, kan Groendakwebshop vanaf de 10e dag na het verzenden van een ingebrekestelling waarop geen reactie werd ontvangen, eenzijdig overgaan tot de ontbinding van het contract, waarop deze recht heeft vanwege de in gebreke blijvende partij op betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van het totale factuurbedrag, tenzij de werkelijk gedane uitgaven dit percentage overstijgen.

De facturen zijn in hun geheel betaalbaar contant, netto en zonder korting – zelfs niet bij vervroegde betaling – behoudens uitdrukkelijk bevestigend andersluidend beding. Betalen in termijnen is niet mogelijk. Bij niet betaling op de vastgestelde vervaldag is van rechtswege een intrest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en dit in afwijking van art. 1146 B.W. Tevens zal het bedrag der factuur verhoogd worden met 15%, met een minimum van €50, bij wijze van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Door het niet betalen van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden de uitvoering van lopende contracten opschorten of ze van rechtswege geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen.

 

Gegevensbescherming

Noodzakelijke gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor een overeenkomst: het plaatsen, verwerken en leveren van een bestelling. Deze gegevens worden verwerkt in de bevestigingsemail, leverbon, bij de pakketdienst,… Daarnaast worden uw gegevens ook verwerkt op de factuur en in onze boekhouding.

Bovenstaande gegevens zijn veilig, wij hebben er geen belang bij dit op te slaan en te verkopen. Derden krijgen geen toegang over deze gegevens.

Uw bankgegevens zijn veilig, dit gaat via de beveiligde verbinding tussen onze aanbieder en uw bank. Hier zitten wij verder niet in tussen en slaan zelf geen bankgegevens op.

Bij het plaatsen van een bestelling via onze webshop gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens zoals hierboven genoemd is. U kan uw eigen gegevens altijd opvragen, inzien en op verzoek laten verwijderen. Basisgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van verplichte administratie m.b.t. de boekhouding, kunnen en mogen wij echter niet verwijderen.

 

Garantie

Als garantie wordt alleen deze toegekend die voorgeschreven wordt door de fabrikant. In geen geval heeft de klant het recht schadevergoeding te eisen voor garantiegevallen, geleden verliezen van werk of prestaties. Kosten van demontage en montage zijn ten laste van de klant.

Op de sedumstekken, sedummatten en/of zaadmengsels wordt geen garantie gegeven. Groendakshop zorgt ervoor dat de levende materialen in een gezonde en frisse toestand geleverd worden. Onkruid, gras en vreemd zaad van andere gewassen dan de oorspronkelijk bedoelde vegetatie kan altijd voorkomen in vegetatiematten, beplantingen, stekjes en/of zaad. Groenedaken.net zorgt ervoor dat de levende materialen zoveel mogelijk vrij zijn van vreemde begroeiing, waarbij een maximum van 80 % van het oppervlak of levering vrij van ongewenste vreemde begroeiingen. Afgestorven beplanting gedurende het eerste groeiseizoen, ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden, door schade van derden of door aantasting van insecten, slakken of rupsen valt eveneens buiten de garantie.

Gezien de toepassing van alle door ons geleverde bestrijdingsmiddelen, meststoffen of andere gevaarlijke of in bepaalde gevallen schadelijke producten geschiedt buiten ons toezicht kunnen bepaalde resultaten door ons niet gegarandeerd worden. Evenmin kan door ons enige aansprakelijkheid aanvaard worden voor ongevallen, schade, mislukking, die onrechtstreeks of rechtstreeks voortvloeien uit de verkoop of het gebruik van al dan niet door ons verkochte of ter beschikking gestelde producten, materialen of materieel.

 

Aansprakelijkheid

Groendakwebshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verzakkingen van opritten en parkings, schade aan voetpaden, aan ondergrondse leidingen, breuken van kanalisaties, e.a. of voor instortingen van welke aard ook. Wanneer onze voertuigen ingevolge uitrijden van slijkringen of bevuilde werking, de straat bevuilen dient de klant te zorgen dat de straat onmiddellijk opgekuist wordt om ongevallen te vermijden. De nodige signalisatie dient eveneens door de klant geplaatst te worden. Om het even welke schade die Groendakshop, een derde partij of de klant zouden oplopen n.a.v. het uitvoeren van de levering zal – behoudens opzet of zware fout van de aannemer – ten laste zijn van de klant. Deze bepalingen gelden zowel voor wat betreft werken op privé- als op openbaar terrein. Wanneer om een werf te bereiken, een uitweg op de eigendom van een gebuur moet gebruikt worden, dan moet de opdrachtgever ons alle inlichtingen zoals vermeld verschaffen. Alle eventuele schade die zou berokkend worden tijdens de levering, is ten laste van de opdrachtgever.

De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid tijdens het lossen en ook niet eenmaal de aflading is gebeurd. De consument zal de materialen zo vlug mogelijk verwijderen en zal zo nodig de signalisatie aanbrengen om ongevallen te vermijden.

De klant staat in voor de uitvoering van een stabiliteitsstudie van de reeds aanwezige of nieuwe te bouwen structuren waarop het groendak zal worden aangebracht. Groendakwebshop verstrekt alle nuttige informatie, inzonderheid het nominale gewicht van het groendak, via zijn website en op vraag van de klant. Groendakwebshop is niet aansprakelijk voor de waterdichting en wortelwerendheid van de aanwezige dakbedekking. Daarenboven kan Groendakshop niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw bouwwerk, dakconstructie en dakdichting door het toepassen van een doe-het-zelfpakket van ons. Groendakwebshop kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade met betrekking tot eventuele waterinfiltratie.

In geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 

1. Algemeen, levering en afhaling
Groendak-bouwpakketten zijn inclusief alle overlap (van doeken/vliezen/platen) en inklink van substraat. Groendakwebshop levert materialen zoals deze besteld werden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een tekort in of teveel aan materialen wegens een verkeerde bestelde hoeveelheid door de klant.

Materialen worden op paletten geplaatst en vervoerd. Deze paletten hebben geen statiegeld en kunnen niet retour.

Bij een levering worden de materialen op kosten en op risico van de koper. Materialen worden geleverd met een vrachtwagen. Er dient voldoende standplaats voor deze vrachtwagen voorzien te worden (minimaal 3 parkeerplaatsen). Eventuele aanvraag inname openbaar domein is ten laste van de klant. Materialen worden gelost op de begane grond aan de straatzijde: op het voetpad of op de oprit, binnen een bereik van maximaal 4 meter ver. Wanneer bovenstaande maatregelen niet voldoende genomen werden en er oponthoud ontstaat, worden wachturen aangerekend aan het regietarief van 39 euro/u of wordt de meerkost van de transporteur aan u doorgerekend.

Afhalingen dienen in één keer opgehaald te worden. Groendakshop kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor overladen voertuigen.

De overeengekomen leveringsstermijn hebben enkel uitsluitend betrekking op de initiële bestelling. Alle bijkomende bestellingen kunnen een nieuwe leveringstermijn met zich meebrengen. Deze leveringstermijnen worden bij benadering gegeven. Wanneer de leveringstermijn door overmacht overschreden wordt, heeft de koper niet het recht de bestelling in te trekken, de hoeveelheden te verminderen of aanspraak te maken op een schadevergoeding. Al overmacht worden beschouwd: bedrijfsstoringen, stakingen of uitsluitingen, overheidsingrijpen, hetzij in ons bedrijf, hetzij in dat van de leverancier, verkeersstoornissen te land en/of te water, hetzij ten gevolge van arbeidsmoeilijkheden dan wel door weersomstandigheden en in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen die het nakomen van onze verplichtingen dusdanig bemoeilijken, dat redelijkerwijze nakoming daarvan niet kan worden verlangd.2. Klachten
Alle klachten over geleverde materialen, voor zover het uiterlijk zichtbare gebreken betreft, moeten ten laatste binnen de 72 uur na levering aangetekend schriftelijk worden gemeld, op straf van verval van aansprakelijkheid van onzentwege. In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aangesproken worden voor enige schadevergoeding. Zichtbare gebreken zijn steeds gedekt door de aanvaarding van de levering. De toezending van een klacht ontslaat de koper niet de betalingsvoorwaarden na te komen. De te vervangen stukken worden onze eigendom.3. Herroepingsrecht (retour)
Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de 14 dagen schriftelijk en duidelijk kenbaar te maken. Materialen kunnen enkel in retour mits deze in de originele verpakking zitten en de volledige bestelling retour gedaan wordt, met uitzondering van de beplanting. Alle beplanting (sedumstekken, sedummatten en zaden) vallen buiten de bedenktijd omdat het ‘levende’ materialen zijn en kunnen niet retour. Teveel bestelde materialen kunnen ook niet retour. De consument stuur de bestelling (exclusief de beplanting) zo snel als mogelijk -en uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de schriftelijke melding van het herroepingsrecht- terug naar de ondernemer, of overhandigt dit aan de consument. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd verstreken is. De consument draagt steeds de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product, ook al werd dit niet vooraf vermeld op de website, factuur,…

Indien de consument beroep doet op Groendakshop om de materialen terug te sturen, bedragen de transportkosten voor het ophalen van het pakket evenveel als transportkosten van de uitgevoerde levering met een minimumbedrag van €50. Groendakshop mag de geretourneerde bestelling tot maximaal 4 weken -vanaf de dag volgend op de schriftelijke melding van het herroepingsrecht- komen ophalen.

Na goede ontvangst van het geretourneerde product in perfecte staat binnen de terugzendtermijn of na ontvangst na het ophalen van het geretourneerde product in perfecte staat, vergoedt Groendakshop de consument via hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikt heeft, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling gebeurt binnen de 14 dagen na goede ontvangst van de geretourneerde materialen. Beplanting wordt niet terugbetaald gezien dit een ‘levend’ materiaal is. Voor de beplanting wordt 10% van de prijs van het groendak-bouwpakket afgehouden. Daarnaast worden ook de transportkosten van de levering niet terugbetaalt. Indien de consument beroep deed op ons voor het ophalen van de geretourneerde materialen, worden ook deze transportkosten afgehouden van de terugbetaling.4. Betaling
Betalingen gebeuren contant of door middel van factuur. Elke bestelling die niet tijdig betaald wordt, wordt van rechtswege als ontbonden beschouwd in het nadeel van de klant en geeft aanleiding tot een schadevergoeding begroot op 10% van de waarde van de bestelling. Indien de klant enige wettelijke dan wel contractuele verplichting niet nakomt, kan Groendakwebshop vanaf de 10e dag na het verzenden van een ingebrekestelling waarop geen reactie werd ontvangen, eenzijdig overgaan tot de ontbinding van het contract, waarop deze recht heeft vanwege de in gebreke blijvende partij op betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van het totale factuurbedrag, tenzij de werkelijk gedane uitgaven dit percentage overstijgen.

De facturen zijn in hun geheel betaalbaar contant, netto en zonder korting – zelfs niet bij vervroegde betaling – behoudens uitdrukkelijk bevestigend andersluidend beding. Betalen in termijnen is niet mogelijk. Bij niet betaling op de vastgestelde vervaldag is van rechtswege een intrest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en dit in afwijking van art. 1146 B.W. Tevens zal het bedrag der factuur verhoogd worden met 15%, met een minimum van €50, bij wijze van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Door het niet betalen van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden de uitvoering van lopende contracten opschorten of ze van rechtswege geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen.5. Gegevensbescherming
Noodzakelijke gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor een overeenkomst: het plaatsen, verwerken en leveren van een bestelling. Deze gegevens worden verwerkt in de bevestigingsemail, leverbon, bij de pakketdienst,… Daarnaast worden uw gegevens ook verwerkt op de factuur en in onze boekhouding.

Bovenstaande gegevens zijn veilig, wij hebben er geen belang bij dit op te slaan en te verkopen. Derden krijgen geen toegang over deze gegevens.

Uw bankgegevens zijn veilig, dit gaat via de beveiligde verbinding tussen onze aanbieder en uw bank. Hier zitten wij verder niet in tussen en slaan zelf geen bankgegevens op.

Bij het plaatsen van een bestelling via onze webshop gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens zoals hierboven genoemd is. U kan uw eigen gegevens altijd opvragen, inzien en op verzoek laten verwijderen. Basisgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van verplichte administratie m.b.t. de boekhouding, kunnen en mogen wij echter niet verwijderen.6. Garantie
Als garantie wordt alleen deze toegekend die voorgeschreven wordt door de fabrikant. In geen geval heeft de klant het recht schadevergoeding te eisen voor garantiegevallen, geleden verliezen van werk of prestaties. Kosten van demontage en montage zijn ten laste van de klant.

Op de sedumstekken, sedummatten en/of zaadmengsels wordt geen garantie gegeven. Groendakshop zorgt ervoor dat de levende materialen in een gezonde en frisse toestand geleverd worden. Onkruid, gras en vreemd zaad van andere gewassen dan de oorspronkelijk bedoelde vegetatie kan altijd voorkomen in vegetatiematten, beplantingen, stekjes en/of zaad. Groenedaken.net zorgt ervoor dat de levende materialen zoveel mogelijk vrij zijn van vreemde begroeiing, waarbij een maximum van 80 % van het oppervlak of levering vrij van ongewenste vreemde begroeiingen. Afgestorven beplanting gedurende het eerste groeiseizoen, ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden, door schade van derden of door aantasting van insecten, slakken of rupsen valt eveneens buiten de garantie.

Gezien de toepassing van alle door ons geleverde bestrijdingsmiddelen, meststoffen of andere gevaarlijke of in bepaalde gevallen schadelijke producten geschiedt buiten ons toezicht kunnen bepaalde resultaten door ons niet gegarandeerd worden. Evenmin kan door ons enige aansprakelijkheid aanvaard worden voor ongevallen, schade, mislukking, die onrechtstreeks of rechtstreeks voortvloeien uit de verkoop of het gebruik van al dan niet door ons verkochte of ter beschikking gestelde producten, materialen of materieel.7. Aansprakelijkheid
Groendakwebshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verzakkingen van opritten en parkings, schade aan voetpaden, aan ondergrondse leidingen, breuken van kanalisaties, e.a. of voor instortingen van welke aard ook. Wanneer onze voertuigen ingevolge uitrijden van slijkringen of bevuilde werking, de straat bevuilen dient de klant te zorgen dat de straat onmiddellijk opgekuist wordt om ongevallen te vermijden. De nodige signalisatie dient eveneens door de klant geplaatst te worden. Om het even welke schade die Groendakshop, een derde partij of de klant zouden oplopen n.a.v. het uitvoeren van de levering zal – behoudens opzet of zware fout van de aannemer – ten laste zijn van de klant. Deze bepalingen gelden zowel voor wat betreft werken op privé- als op openbaar terrein. Wanneer om een werf te bereiken, een uitweg op de eigendom van een gebuur moet gebruikt worden, dan moet de opdrachtgever ons alle inlichtingen zoals vermeld verschaffen. Alle eventuele schade die zou berokkend worden tijdens de levering, is ten laste van de opdrachtgever.

De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid tijdens het lossen en ook niet eenmaal de aflading is gebeurd. De consument zal de materialen zo vlug mogelijk verwijderen en zal zo nodig de signalisatie aanbrengen om ongevallen te vermijden.

De klant staat in voor de uitvoering van een stabiliteitsstudie van de reeds aanwezige of nieuwe te bouwen structuren waarop het groendak zal worden aangebracht. Groendakwebshop verstrekt alle nuttige informatie, inzonderheid het nominale gewicht van het groendak, via zijn website en op vraag van de klant. Groendakwebshop is niet aansprakelijk voor de waterdichting en wortelwerendheid van de aanwezige dakbedekking. Daarenboven kan Groendakshop niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw bouwwerk, dakconstructie en dakdichting door het toepassen van een doe-het-zelfpakket van ons. Groendakwebshop kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade met betrekking tot eventuele waterinfiltratie.

In geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Groendakshop.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel